Mgr. Petr FARKAŠ

ADVOKÁT

Telefon: +420 730 87 87 17
E-mail: info@akfarkas.cz

image0 (1)

Komplexní právní služby

Svým klientům poskytuji komplexní právní služby ve všech oblastech upravených českým právním řádem, tj. v právu občanském, rodinném, trestním, správním, obchodním, ad. Poskytuji odborné právní poradenství nejen fyzickým osobám, ale i osobám právnickým. Samozřejmostí je poskytování odborných porad a konzultací, právních rozborů či sepisování smluv a podání všech druhů.

Vždy kladu důraz na individuální a osobní přístup dle potřeb jednotlivého klienta a snažím se najít co nejvíce efektivní možnosti vyřešení jednotlivých právních problémů, a to vše při zachování maximální diskrétnosti. 

Poskytované právní služby

Poskytuji komplexní právní služby zejména v těchto oblastech (jedná se o pouhý výčet nejběžnějších životních situací, v případě, že Váš právní problém zde není uveden, neváhejte mne kontaktovat, abychom mohli společně najít vhodné řešení Vaší situace):

Právo nemovitostí
 •  převody nemovitostí, věcná břemena, výměnky, nájemní smlouvy, právo bytové, vydržení.
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem (vklady, zápisy, výmazy)
Právo občanské
 • Zastupování před soudy ve všech oblastech občanského práva
 • Právní služby v oblasti dědictví
 • Vymáhání pohledávek
 • Ochrana osobnosti, spotřebitelské spory, odpovědnost za škodu
 • Sportovní právo
Právo rodinné
 • řízení o rozvodu (včetně zajištění případného vypořádání společného jmění manželů),
 • řízení ve věci výživného a péče o nezletilé děti, úpravy styku s dítětem
 • určování rodičovství
 • opatrovnictví osvojení a veškerá další agenda s rodinným právem spojená
Právo trestní
 • Obhajoba v trestním řízení před soudy
 • Zajištění právních služeb během všech fází trestního řízení (vč. vyšetřovacích úkonů, vazebních jednání, vyhotovení písemných podání)
 • Jednání s orgány činnými v trestním řízení 
 • Sepis opravných prostředků (odvolání, odpor proti tresnímu příkazu)
 • Zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • Návrhy na propuštění z vazby, výkonu trestu, zahlazení odsouzení apod.

Právo obchodní

 • Revize a vyhotovení smluv
 • Vymáhání pohledávek
 • Právo obchodních společností a družstev, právo směnečné
Právo správní
 • Správní přestupky a delikty (např. v oblasti dopravní, zadržení řidičského oprávnění)
 • Podání a komunikace se správními orgány všech stupňů
Právo exekuční a insolvenční
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • výkon rozhodnutí a exekuce
Právo pracovní
 • Pracovněprávní vztahy, právní poradenství v oblasti pracovních smluv, výpovědí, konkurenčních doložek a dalších smluvních typů upravených zákoníkem práce
 • Vymáhání nároků z nevyplacené mzdy
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru
 • Pracovní úrazy

Odměna advokáta

Advokát poskytuje své služby zpravidla za odměnu. 

Obecná pravidla o určení odměny advokáta lze najít ve vyhlášce Ministerstva vnitra č.
177/1996 (tzv. advokátní tarif). Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho
smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této
vyhlášky o mimosmluvní odměně.

V rámci odměny je vždy však nutné zohlednit konkrétní okolnosti případu a časovou
náročnost poskytovaných právních služeb. 
Preferuji vzájemnou dohodu s klientem, a proto je vždy výsledná cena výsledkem vzájemného
ujednání tak, aby klient znal finanční náročnost svého případu. V rámci dohody lze sjednat
odměnu:

Jednorázovou

Dohodnutá pevná částka za předem vymezený rozsah poskytnuté právní služby
(např. vyhotovení smlouvy, jednorázová právní konzultace)

Hodinovou

Mezi klientem a advokátem lze sjednat i hodinovou výši odměny za každou započatou hodinu práce advokáta

Odměna úkonová

stanovena dle jednotlivých provedených úkonů právní služby
(např. sepsání žaloby, sepsání odvolání, zastoupení u soudního jednání apod.)

Odměna stanovená podílem

na hodnotě věci

Odměna paušální

Advokát je oprávněn dále vyúčtovat hotové výdaje spojené s vyřízením věci, jako jsou soudní
poplatky, správní poplatky, poplatky za znalecké posudy, poštovné, cestovné, náhradu za
promeškaný čas a tzv. náhrada hotových výdajů (300 Kč za jeden úkon právní služby) -
způsob vyúčtování těchto nákladů lze samozřejmě taktéž s klientem upravit v rámci
dohodnuté smluvní odměny.
Při prvním poskytnutí právní služby je advokát oprávněn požadovat přiměřenou zálohu s
ohledem na předpokládaný rozsahu poskytnutých právních služeb.
Nebude-li sjednána mimosmluvní odměna, řídí se výše účtované odměny vyhláškou
Ministerstva vnitra č. 177/1996 Sb. advokátní tarif.

Neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře

Navštivte mě v kanceláři

nám. ČSA 23
333 01 Stod

Telefon: +420 730 87 87 17

Email: info@akfarkas.cz

Neplatný email